Chú Đại Bi giờ đồng hồ Việt 84 Câu dễ dàng ĐọcPhụ lục “ Chú Đại Bi giờ Hoa – Chú Đại Bi tiếng Việt”


*

Phật Giáo Là Phật học Đại Chúng


Tóm Lược về Chú Đại Bi

Chú Đại Bi bên trong Kinh Đại bi tâm đà la ni (Dharani). Phật nói Chú đại bi là thần chú quảng đại viên mãn, thần chú vô xấu hổ đại bi, thần chú cứu vớt khổ. Trì chú đại bi thì khử vô lượng tội, được vô lượng phước và chết thì sinh rất Lạc.

Bạn đang xem: Chú đại bi chữ hán

Thần Chú Đại Bi được đúc kết từ tởm Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán chũm Âm người tình Tát Quảng Đại viên mãn Vô hổ thẹn Đại Bi vai trung phong Đà Ra Ni, do bao gồm Đức Phật ưa thích Ca diễn nói vào một pháp hội trước khía cạnh đông đủ những vị người thương Tát, Thinh văn, Thánh chúng, Trời, Thần, Thiên, Long, các Đại thánh tăng như Ma-Ha Ca-Diếp, A-Nan… cùng câu hội, tại núi tình nhân Đà Lạc Ca (Potalaka), một hải hòn đảo ở về phía phái nam xứ Ấn Độ, được đánh giá như là địa điểm mà Đức tình nhân Tát Quán nạm Âm thường xuyên trụ tích.

Trong pháp hội này, ý trung nhân Tát Quán gắng Âm bởi vì tâm đại bi so với chúng sanh, mong mỏi cho “chúng sinh được an vui, được trừ tất cả các bệnh, được sống lâu, được giàu có, được diệt toàn bộ nghiệp ác tội nặng, được xa lìa chướng nạn, được lớn lên công đức của pháp lành, được thành tựu tất cả các thiện căn, được tiêu tan toàn bộ sự sợ hãi hãi, được mau khá đầy đủ tất cả phần lớn chỗ mong mỏi cầu” nhưng mà nói ra Thần Chú này.

Xem thêm: Trương Bá Chi Lần Đầu Nói Về Đám Cưới Với Tạ Đình Phong, Top 20 Phim Của Tạ Đình Phong Đóng Hay Nhất

Ngài cho biết thêm lý do thành lập của Thần Chú như sau: Vào vô lượng ức kiếp về trước, Phật Thiên quang Vương Tịnh Trụ Như Lai, do tâm yêu đương tưởng mang lại chúng sanh nên đã tâm sự thần chú Đại Bi với khuyến khích người yêu Tát Quán cố gắng Âm cần thọ trì trung ương chú này để sở hữu đến tác dụng an vui bự cho bọn chúng sanh vào đời vị lai.

Bồ Tát Quán nắm Âm hiện nay mới sống ngôi sơ địa khi nghe ngừng thần chú này liền triệu chứng vượt lên đệ bát địa. Vui tươi trước oai lực của thần chú, Ngài bèn vạc đại nguyện:

“Nếu trong đời vị lai, con hoàn toàn có thể làm ích lợi an vui cho tất cả chúng sinh với thần chú này, thì xin làm cho thân con liền sanh ra ngàn mắt ngàn tay”.

Niệm Chú Đại Bi giờ Hoa

Nā mò, hē lá dá nàDuō lá yè yēNā mò, ā lī yēPó lú jié dìShuò bō lá yēPú tí sà duǒ pó yēMó hē sà duǒ pó yēMó hē jiā lú ní jiā yēNan, sà pó luó fá yèShǔ dá nà dá xiěNā mò, xī jí lī duǒYī měng ā lì yēPó lú jí dìShì fó lá lèng tuó póNā mò, nà lá jǐn chíXī lī mó hē, pó duō shā miēSà pó ā tā, dòu shū péngĀ shì yùnSà pó sà duō, nā mò pó sà duō, nà mó pó jiā, mó fá sa dòuDá shí tāNan, ā pó lú xī, lú jiā dìJiā luó dì, yí xī līMó hē pú tí sà duǒ sà pó sà pó mó lá mó lá mó xī mó sī, lī tuó yùnJù lú jù lú jié měngDù lú dù lú, fá shé yē dìMó hē, fá shé yē dìTuó lá tuó láDì lī níShì fó lá yēZhē lá zhē láMó mó fá mó láMù dì lì yī xī yī xī shì nà shì nà ā lá shēn, fó lá shè lìFá shā fá shēn fó lá shè yēHū lú hū lú mó lá hū lú hū lú xī lìSuō lá suō láXī lī xī līSū lú sū lú pú tí yè, pú tí yèPú tuó yè, pú tuó yèMí dì lì yèNà lá jǐn chíDì lì sè ní nà, pó yè mó nà, sā pó hēXī tuó yè sā pó hēMó hē xī tuó yè sā pó hēXī tuó yù yìShì pó lá yè sā pó hēNà lá jǐn chí sā pó hēMó lá nà lá sā pó hēXī lá sēng, ā mù qū yē sā pó hēSā pó mó hē ā sī tuó yè sā pó hēShě jí lá ā xī tuó yè sā pó hēBō tuó mó, jié xī duō yè sā pó hēNà lá jǐn chí pó jiā lá yē sā pó hēMó pó lì, shèng jié lá yè sā pó hēNā mò hē lá dá nà, duō lá yè yēNā mò ā lì yēPó luó jí dìShuò pó lá yèSā pó hēNan, sī diàn dōu màn duō lá bá tuó yēSā pó hē

*
Niệm Chú Đại Bi giờ Hoa – Chú Đại Bi giờ đồng hồ Việt 84 Câu

Chú Đại Bi âm Hán – Phạn

Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật, người thương Tát (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô hổ hang đại bi trọng tâm đà la ni.

Nam tế bào hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam tế bào a lị da bà lô kiết đế thước bát ra da. ý trung nhân đề tát đỏa bà da.Ma ha tát đỏa bà da. Ma ha ca lô ni ca da.Án tát bàn ra phạt duệ, số đát mãng cầu đát tỏa.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông, a lị da bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam tế bào na ra cẩn trì, hê lị ma ha bàn đà sa mế.Tát bà a tha đậu thâu bởi a thệ dựng, tát tía tát đá, mãng cầu ma bà dà, ma phân phát đạt đậu, đát điệt tha.Án a bà lô hê lô ca đế, ca ra đế, di hê lị.Ma ha ý trung nhân đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê lị đà dựng.Cu lô cu lô kiết mông. Độ lô độ lô vạc xà da đế, ma ha phạt xa da đế.Đà ra đà ra địa ri ni, thất phật ra da. Giá xác định giá ra.Mạ mạ vạc ma ra, mục đế lệ.Y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm phật ra xá lợi, vạc sa phân phát sâm.Phật ra xá da. Hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị.Ta ra ta ra, tất rị vớ rị, đánh rô đánh rô.Bồ đề dạ người thương đề dạ, người yêu đà dạ bồ đà dạ.Di đế rị dạ. Na ra cẩn trì địa rị sắc đẹp ni na. Ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha, Ma ha vớ đà dạ ta bà ha,Tất đà du nghệ thất bàn ra da, ta bà ha.Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra mãng cầu ra ta bà ha.Tất ra tăng a mục khư domain authority ta bà ha, ta bà ma ha a tất đà dạ ta bà ha.Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha. Bố đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha.Ma bà lị win kiết ra dạ, ta bà ha.Nam mô hắc ra đát na nhiều ra dạ da.Nam tế bào a lị da bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ ta bà ha.Án tất năng lượng điện đô mạn nhiều ra bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần) Nam mô Đại Bi Quán cụ Âm tình nhân Tát

*

Chú Đại Bi tiếng Việt 84 Câu dễ Đọc

Nam tế bào Đại Bi Hội Thượng Phật người tình Tát ( 3 lần )

Thiên thủ thiên nhãn vô hổ hang đại bi trung khu đà la ni

1. Nam tế bào Hắc Ra Đát na Đa Ra Dạ Da

2. Nam mô A Rị Da

3. Bà Lô Yết Đế Thước chén Ra Da

4. Người yêu Đề Tát Đỏa Bà Da

5. Ma Ha Tát Đỏa Bà Da

6. Ma Ha ca lô Ni Ca Da

7. Án

8. Tát Bàn Ra phạt Duệ

9. Số Đát mãng cầu Đát Tỏa

10. Nam mô Tất Kiết Lật Đỏa Y Mông A Rị Da

11. Bà Lô Yết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà

12. Nam tế bào Na Ra Cẩn Trì

13. Hê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa Mế

14. Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng

15. A Thệ Dựng

16. Tát Bà Tát Đa (Na Ma Bà Tát Đa) na Ma Bà Già

17. Ma phạt Đạt Đậu

18. Đát Điệt Tha

19. Án A Bà Lô Hê

20. Lô Ca Đế

21. Ca Ra Đế

22. Di Hê Rị

23. Ma Ha người tình Đề Tát Đỏa

24. Tát Bà Tát Bà

25. Ma Ra Ma Ra

26. Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dựng

27. Cu Lô Cu Lô Yết Mông

28. Độ Lô Độ Lô vạc Xà domain authority Đế

29. Ma Ha phân phát Xà da Đế

30. Đà Ra Đà Ra

31. Địa Rị Ni

32. Thất Phật Ra Da

33. Giá ra giá Ra

34. Mạ Mạ phạt Ma Ra

35. Mục Đế Lệ

36. Y Hê Y Hê

37. Thất na Thất Na

38. A Ra Sâm Phật Ra Xá Lợi

39. Phạt Sa phát Sâm

40. Phật Ra Xá Da

41. Hô Lô Hô Lô Ma Ra

42. Hô Lô Hô Lô Hê Rị

43. Ta Ra Ta Ra

44. Tất Rị vớ Rị

45. Tô Rô đánh Rô

46. Người yêu Đề Dạ ý trung nhân Đề Dạ

47. Người thương Đà Dạ người yêu Đà Dạ

48. Di Đế Rị Dạ

49. Na Ra Cẩn Trì

50. Địa Rị nhan sắc Ni Na

51. Bố Dạ Ma Na

52. Ta Bà Ha

53. Tất Đà Dạ

54. Ta Bà Ha

55. Ma Ha tất Đà Dạ

56. Ta Bà Ha

57. Vớ Đà Du Nghệ

58. Thất Bàn Ra Dạ

59. Ta Bà Ha

60. Mãng cầu Ra Cẩn Trì

61. Ta Bà Ha

62. Ma Ra mãng cầu Ra

63. Ta Bà Ha

64. Tất Ra Tăng A Mục Khê Da

65. Ta Bà Ha

66. Ta Bà Ma Ha A vớ Đà Dạ

67. Ta Bà Ha

68. đưa Kiết Ra A tất Đà Dạ

69. Ta Bà Ha

70. Tía Đà Ma Yết vớ Đà Dạ

71. Ta Bà Ha

72. Mãng cầu Ra Cẩn Trì Bàn Dà Ra Dạ

73. Ta Bà Ha

74. Ma Bà Lợi win Yết Ra Dạ

75. Ta Bà Ha

76. Nam tế bào Hắc Ra Đát mãng cầu Đa Ra Dạ Da

77. Nam tế bào A Rị Da

78. Bà Lô Yết Đế

79. Thước Bàn Ra Dạ

80. Ta Bà Ha

81. Án tất Điện Đô

82. Mạn Đà Ra

83. Bạt Đà Dạ

84. Ta Bà Ha

(Lặp lại 3 lần trường đoản cú câu Chú 81 cho 84 khi quý vị trì biến chuyển cuối cùng)

Phụ lục “ Chú Đại Bi tiếng Hoa – Chú Đại Bi giờ đồng hồ Việt”

Download Chú Đại Bi giờ Việt pdf