1. (Danh) Vua. ◇Thi ghê 詩經: “Thương chi tiên hậu, thụ mệnh bất đãi, trên Vũ Đinh tôn tử” 商之先后, 受命不殆, 在武丁孫子 (Thương tụng 商頌, Huyền điểu 玄鳥) Tiên vương bên Thương, nhận mệnh trời vững xoàn không nguy hiểm, Truyền lại nhỏ cháu là vua Vũ Đinh.2. (Danh) Chư hầu. ◎Như: “quần hậu” 羣后 những chư hầu. ◇Thư kinh 書經: “Ban thụy vu quần hậu” 班瑞于群后 (Thuấn điển 舜典) phân tách ấn ngọc (dùng làm cho tín vật) cho những vua chư hầu.3. (Danh) vợ vua. ◎Như: “vương hậu” 王后, “hoàng hậu” 皇后.4. (Danh) Thần đất gọi là “hậu thổ” 后土.5. (Danh) họ “Hậu”.6. (Phó) Sau. § Thông “hậu” 後. ◇Lễ Kí 禮記: “Tri chỉ nhi hậu hữu định” 知止而后有定 (Đại học 大學) Biết địa điểm dừng rồi sau mới định được chí.7. § Giản thể của chữ 後.

Bạn đang xem: Hấu ghép với từ gì


• bát ai thi kỳ 5 - khuyến mãi ngay bí thư giám Giang Hạ Lý công Ung - 八哀詩其五-贈秘書監江夏李公邕 (Đỗ Phủ)• chén tuấn đồ dùng - 八駿圖 (Bạch Cư Dị)• Cung từ bỏ kỳ 07 - 宮詞其七 (Dương hoàng hậu)• Đáo trưởng quan cỗ - 到長官部 (Hồ Chí Minh)• ký Tương Linh - 寄湘靈 (Bạch Cư Dị)• Nguyệt dạ giang hành ký Thôi viên ngoại Tông bỏ ra - 月夜江行寄崔員外宗之 (Lý Bạch)• Niệm Phật vĩnh ly binh kiếp vãng tây thiên kệ - 念佛永離兵劫往西方偈 (Ấn Quang)• Tam Quốc diễn nghĩa thiên mạt thi - 三國演義篇末詩 (Khuyết danh Trung Quốc)• Thiên vấn - 天問 (Khuất Nguyên)• vượt văn cầm cố Phòng tướng tá công linh thấn từ Lãng Châu khải tấn cựu táng Đông Đô hữu tác kỳ 1 - 承聞故房相公靈櫬自閬州啟殯歸葬東都有作其一 (Đỗ Phủ)

hấu

U+5474, tổng 8 nét, cỗ khẩu 口 (+5 nét)phồn và giản thể, hình thanhXem thêm:

1. (Danh) Sau (thời gian). Đối với “tiên” 先, “tiền” 前.2. (Danh) Sau (không gian, vị trí). Đối với “tiền” 前. ◎Như: “bối hậu” 背後 phía sau lưng, “thôn hậu” 村後 sau làng, “địch hậu” 敵後 phía sau quân địch. ◇Trần Tử Ngang 陳子昂: “Tiền bất loài kiến cổ nhân, Hậu bất con kiến lai giả” 前不見古人, 後不見來者 (Đăng U Châu đài ca 登幽州臺歌) Phía trước không thấy fan xưa, Phía sau ko thấy người đến.3. (Danh) nhỏ cháu. ◇Mạnh Tử 孟子: “Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại” 不孝有三, 無後為大 (Li thọ thượng 離婁上) Bất hiếu bao gồm ba, không tồn tại con cháu nối dõi là tội mập nhất.4. (Danh) chúng ta “Hậu”.5. (Tính) trong tương lai (thời gian chưa đến). ◎Như: “hậu thiên” 後天 ngày kia, “hậu đại” 後代 đời sau, “tiền thánh thiện quả” 前因後果 nhân trước trái sau.6. (Tính) Ở ẩn dưới (vị trí ngay sát đuôi). ◎Như: “hậu chào bán đoạn” 後半段 nửa khúc sau, “hậu môn” 後門 cửa ngõ sau.7. (Phó) Sau, muộn, chậm. ◎Như: “tiên lai hậu đáo” 先來後到 đi trước mang đến sau, “hậu lai cư thượng” 後來居上 đi sau thừa trước.8. Một âm là “hấu”. (Động) Đi sau, ngơi nghỉ lại sau. ◇Luận Ngữ 論語: “Phi cảm hấu dã, mã bất tiến dã” 非敢後也, 馬不進也 (Ung dã 雍也) không hẳn (tôi) dám sinh hoạt lại sau, chỉ do con con ngữa không chạy mau được.
① Sau, nói về địa vị trước sau thì sử dụng chữ tiền hậu 前後, nói đến thì giờ trước sau thì cần sử dụng tiên hậu 先後.② nhỏ nối. Như bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại 不孝有三無後為大 bất hiếu gồm ba, không con nối là tội bự nhất.③ lời nói đưa đẩy. Như nhiên hậu 然後 vậy sau, rồi sau.④ Một âm là hấu. Ði sau, chịu đựng ở sau. Trước mẫu kia mà lại sau đến cái này cũng gọi là hấu.

• gắng Động Thiên công chúa, vị ngục lại - 顧洞天公主,謂獄吏 (Lý Thánh Tông)• Đông đình liễu - 東亭柳 (Lý yêu quý Ẩn)• Hậu đình hoa phá tử kỳ 1 - 後庭花破子其一 (Nguyên Hiếu Vấn)• phân phát Lãng Trung - 發閬中 (Đỗ Phủ)• thừa Hoài Ân cựu thị trấn sở cảm tác - 過懷恩舊縣所感作 (Trần Đình Tân)• Tam Điệp hành - 三疊行 (Nguyễn Văn Siêu)• Thướng Bạch Đế thành - 上白帝城 (Đỗ Phủ)• Tống Nguyên nhị ưa thích Giang Tả - 送元二適江左 (Đỗ Phủ)• Xuất chinh - 出征 (Đặng è Côn)• Xuất dương - 出洋 (Phan Thanh Giản)